Provozní řád školní jídelny

Základní škola Měřín
IČO: 48895288

Vnitřní řád školní jídleny

Účinnoct od:
1. 9. 2020
Zpracovala:
Dagmar Marková
Schválil:
Mgr. Iveta Hlávková


I. Úvodní ustanovení 

Vnitřní řád zařízení školního stravování upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy a ostatních stravovaných v rámci doplňkové činnosti. Vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle zákona č. 561/2004 Sb., §30 odst. 1 školského zákona.

Zařízení školního stravování se řídí:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona

- vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- vyhláškou č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předp.

- nařízení EU č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky


A) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

1. Práva a povinnosti dětí a žáků 

1. 1 Dítě a žák má právo:

- na kompletní oběd dle jídelního lístku

- využívat zařízení a vybavení ŠJ za podmínek určeným tímto řádem - požádat dozor ve ŠJ o pomoc při řešení problému

- vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán

- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně-patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním

1.2 Dítě a žák má povinnost:

- dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

- chovat se slušně, respektovat pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy, nedopouštět se projevů šikany či rasismu

- hlásit jakékoliv své poranění nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví, pedagogickému pracovníkovi

- nebo jinému zaměstnanci školy


2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků 

2.1 Zákonný zástupce má právo:

- vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy

- nahlásit a odhlásit své dítě ze stravování ve školní jídelně

- zvolit si formu hrazení obědů (hotovostní, formou inkasa z účtu)


Vnitřní řád školní jídelny