Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté a scházejí se minimálně dvakrát ročně.

Funkce školské rady

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli 
  • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy


Členové školské rady

Za zřizovatele: Ivo Rohovský, Karel Pacal

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Lenka Kühtreiberová, Mgr. Alena Pařízková

Za rodiče: Lucie Čížková, Karel Kocanda


Zápisy z jednání školské rady

zápis ze dne 3. 1. 2022

zápis ze dne 30. 9. 2021  

zápis ze dne 14. 11. 2019

zápis ze dne 20. 6. 2019