Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté a scházejí se minimálně dvakrát ročně.

Funkce školské rady

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů 
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli 
  • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy


Členové školské rady

Za zřizovatele: Ivo Rohovský, Karel Pacal

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Lenka Kühtreiberová, Mgr. Alena Pařízková

Za rodiče: Lucie Čížková, Karel Kocanda


Zápisy z jednání školské rady

zápis ze dne 19. 6. 2024

zápis ze dne 9. 11. 2023

zápis ze dne 14. 6. 2023

zápis ze dne 23. 11. 2022

zápis ze dne 23. 6. 2022

zápis ze dne 3. 1. 2022

zápis ze dne 30. 9. 2021  

zápis ze dne 14. 11. 2019

zápis ze dne 20. 6. 2019