Zápis do družiny na školní rok 2022/23

Zápis do školní družiny 

na školní rok 2022/23

bude probíhat on-line v termínu od 22. 6. 2022 do pondělí 29. 8. 2022,

případně osobně 

v pondělí 29. 8. 2022 od 12.00 h do 16.00 h ve školní družině

On-line přihlašujte své děti pomocí online přihlášky klepnutím na odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OQskfslZY02uB4zHlJ9oz4Xv1OE2kntNkEjLqdL1uktUQ1Y4TFdBSlVBN0pYUjUyVzBWTUw5T1VVQS4u


Uzávěrka všech přihlášek bude 29. 8. 2022 v 17:00 h.


Pokud budete své dítě přihlašovat pomocí výše uvedeného odkazu, v den nástupu dítěte do školy je třeba odevzdat vyplněnou papírovou přihlášku. V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci. 

Přihláška a další dokumenty ke stažení na: Dokumenty ŠD | Základní škola Měřín (zsmerin.cz)  

V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci.  

 

Po 29. 8. 2022 bude dítě možné do ŠD přihlásit, pouze pokud bude volné místo. 

 

Přijetí online přihlášky bude potvrzeno emailem v průběhu měsíce srpna. 

Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 1. 9. ve škole na nástěnce v přízemí 1. stupně a na nástěnce ve vchodu do školní družiny.

 

Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny: 

Do školní družiny budou žáci přijímáni v tomto pořadí do naplnění kapacity: 

1) Žáci prvních tříd k pravidelné denní docházce. (Pravidelnou denní docházkou se rozumí minimálně čtyři dny v týdnu).

2) Žáci druhých tříd k pravidelné denní docházce. 

3) Žáci třetích tříd k pravidelné denní docházce (do naplnění kapacity školní družiny, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

4) Žáci vyšších ročníků k pravidelné denní docházce (pouze v případě volné kapacity, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

Rozhodujícím kritériem je datum podání řádně vyplněné přihlášky včetně času odchodu dítěte ze školní družiny. Úprava času odchodu je následně možná kdykoliv písemně po domluvě s vychovatelkou.

 

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka. 

 

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, apod.) se mohou zúčastnit činností školní družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením ŠD, za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla jednotlivých oddělení.  

 

Poplatek za pobyt žáka v odpolední ŠD (100 Kč,- za měsíc) se platí předem ve dvou splátkách pouze vedoucí vychovatelce v předem určených dnech a čase.

Splatnost 1. částky (400,- Kč) za období září až prosinec je do 20. září, je možné ji uhradit u zápisu nebo 1. 9. dopoledne.

Splatnost 2. částky (600,-) za období leden až červen bude do 20. ledna.

O dalších termínech, kdy bude možné poplatek uhradit, budou rodiče informováni na začátku září a ledna ve školní družině nebo na webových stránkách školy.

Docházka do ranní družiny je zdarma.